เงื่อนไขและข้อกำหนดนโยบาย

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการแอพพลิเคชั่น Horo Talk

เพื่อปกป้องสิทธิของผู้ใช้บริการ โปรดอ่านเงื่อนไขทั้งหมดและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดต่อไปนี้

 • ข้อ 1 ขอบเขตข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ

  ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้ทำขึ้นระหว่าง บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท" ซึ่งเป็นผู้ผลิตแอพพลิเคชั่นหรือเป็นผู้ที่ได้รับลิขสิทธิ์ในการให้บริการแอพพลิเคชั่น เพื่อกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการระหว่างผู้เข้ามาใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ใช้บริการ" โดยจะใช้บริการแอพพลิเคชั่นของบริษัท ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริการ"

 • ข้อ 2 การตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ

  1. 2.1 ผู้ใช้บริการจะต้องตกลงและปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งปราฏอยู่บนเงื่อนไขการเป็นสมาชิกบริการและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้หรือในฉบับแก้ไขเพิ่มเติมอันอาจจะมีขึ้นในภายหน้า และการที่ท่านได้ตกลงในการใช้บริการของ บริษัท ถือว่าท่านได้ยินยอมและเห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้แล้ว
  2. 2.2 เงื่อนไขการเป็นสมาชิกและเงื่อนไขการให้บริการแอพพลิเคชั่นฉบับนี้เป็นไปตามเงื่อนไขการเป็นสมาชิกและเงื่อนไขการให้บริการแอพพลิเคชั่นของสัญญาการให้บริการแอพพลิเคชั่นมือถือ หากผู้ใช้บริการยอมรับต่อคำถาม ถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ และถือว่าเงื่อนไขการเป็นสมาชิกและเงื่อนไขการให้บริการแอพพลิเคชั่นนี้มีผลบังคับใช้
  3. 2.3 บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขการเป็นสมาชิกและเงื่อนไขการให้บริการได้ตามความเหมาะสมและเงื่อนไขการให้บริการที่มีการเปลี่ยนแปลงจะถูกประกาศให้ทราบบนแอพพลิเคชั่น Horo Talk
  4. 2.4 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องเข้าไปเยี่ยมชมแอพพลิเคชั่นเป็นระยะและตรวจสอบเนื้อหาข้อตกลงที่มีการเปลี่ยนแปลงและได้ประกาศไว้แล้ว หากผู้ใช้บริการได้มีการเข้าใช้บริการหลังจากมีการประกาศเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับและเห็นด้วยในการเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาดังกล่าวนั้น และทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ของผู้ใช้บริการ อันเกิดจากการไม่ทราบเนื้อหาประกาศของข้อตกลงนั้นๆ
  5. 2.5 ผู้ใช้บริการที่อายุยังไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์ในวันที่ใช้บริการจะต้องมีผู้ปกครอง (ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ปกครอง) ของผู้ใช้บริการ ในการดูแล ยินยอม หรือให้คำแนะนำ เพื่อทำความเข้าใจในข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการของบริษัทแล้วนั้น ให้ถือเป็นการยอมรับและอนุญาตในข้อตกลงเงื่อนไขการให้บริการของผู้ปกครองแล้วโดยปริยาย
  6. 2.6 ผู้ใช้บริการ จะต้องขอลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการ โดยกรอกข้อมูลชื่อนามสกุลและข้อมูลส่วนตัวตามความเป็นจริง ของผู้ใช้บริการ และดำเนินตามขั้นตอนการขอเป็นผู้ใช้บริการด้วยข้อมูลที่เป็นความจริง
 • ข้อ 3 รายละเอียดการบริการ

  การบริการให้หมายความรวมถึงการให้บริการดังต่อไปนี้ด้วย

  1. 3.1 การดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Horo Talk, ดูดวงผ่านเว็บไซด์ www.horotalk.com ซึ่งเป็น ผู้ให้บริการดูดวงออนไลน์, หรือบริการฝากดวง หรือกิจกรรมอื่นๆ บนแอพพลิเคชั่นหรือบนเว็บไซด์
  2. 3.2 บริษัทเป็นผู้เผยแพร่แอพพลิเคชั่นบนมือถือที่บริษัทได้ผลิตหรือได้รับลิขสิทธิ์จากผู้ให้บริการดูดวงต่างๆ
  3. 3.3 บริษัทเป็นผู้ให้บริการในการจำหน่ายแพ็คเกจดูดวง ไม่ว่าบริษัทผลิตเองหรือได้รับลิขสิทธิ์ในการให้บริการ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเลือกซื้อแพ็คเกจดูดวงผ่าน In app purchase ในแอพพลิเคชั่น Horo Talk ได้เลย หรือสามารถเลือกซื้อแพ็คเกจดูดวงผ่านหน้าเว็บไซต์ www.Horotalk.com หรือช่องทางอื่นๆ ที่บริษัทได้อนุญาตไว้
 • ข้อ 4 เนื้อหาการใช้บริการ

  1. 4.1 บริษัทจะไม่รับผิดชอบการเก็บรักษาข้อมูลใดๆ หรือข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้บริการที่ใช้บริการอย่างผิดวัตถุประสงค์ หรือผิดเงื่อนไขการให้บริการหรือผิดกฏหมายไทยหรือกฏหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ
  2. 4.2 บริษัทจะให้บริการตามเงื่อนไขการให้บริการหรือตามกฏหมายไทยหรือกฏหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศเพื่อให้บริการแอพพลิเคชั่นที่บริษัทได้ผลิตหรือได้รับสิทธิ์ให้แก้ผู้ใช้บริการ
  3. 4.3 ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องเพิ่มเนื้อหาการให้บริการแอพพลิเคชั่น หรือเพื่อความจำเป็นในการบริหารแอพพลิเคชั่น ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งๆ ไปทั้งโดยการอัพเดทออนไลน์และออฟไลน์
  4. 4.4 บริษัทจะประกาศเงื่อนไขการให้บริการแอพพลิเคชั่นและข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฏหมายไทยหรือกฏหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ เกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการแอพพลิเคชั่นอย่างสม่ำเสมอ ผู้ใช้บริการตกลงและให้ความยินยอมกับเงื่อนไขการให้บริการแอพพลิเคชั่น อัพเดทกิจกรรม ข้อมูลนักพยากรณ์ผ่านทางแอพพลิเคชั่น และเว็บไซด์ทุกประการ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องตรวจสอบประกาศเงื่อนไขการให้บริการแอพพลิเคชั่นและข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฏหมายไทยหรือกฏหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ เกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการแอพพลิเคชั่นอย่างสม่ำเสมอ บริษัทจะไม่รับผิดความเสียหายใดๆ ของผู้ใช้บริการ เนื่องจากไม่ได้เข้ามาตรวจสอบประกาศเงื่อนไขการให้บริการแอพพลิเคชั่นและข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฏหมายไทยหรือกฏหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ เกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการแอพพลิเคชั่นและบนเว็บไซต์
 • ข้อ 5 บัญชีและรหัสผ่านเข้าใช้บริการ

  1. 5.1 บริษัทจะให้บัญชีและรหัสผ่านแก่ผู้ใช้บริการตามที่ผู้ใช้บริการของบริษัทตั้งขึ้นโดยใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ และ/หรือตัวเลขอาราบิคในจำนวนที่กำหนดไว้เพื่อดำเนินการใช้บริการบัญชีและรหัสผ่านการเข้าใช้บริการของผู้ใช้บริการ ในฐานะวิธีการเดียวที่บริษัทใช้แยกแยะผู้ใช้บริการได้
  2. 5.2 บัญชีและรหัสผ่านจะได้รับการดูแลจัดการจากบริษัทเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทขอรับรองว่าจะเก็บข้อมูลของสมาชิกไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด โดยจะมินำไปเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต
  3. 5.3 ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบในการดูแลบัญชีและรหัสผ่านของตัวเอง และรับผิดชอบต่อความเสียหายในการใช้บริการและการทดสอบ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ใช้บริการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลบัญชีจะเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมด โดยที่บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
  4. 5.4 บริษัทจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใดๆ กับการใช้งาน มอบ ซื้อขาย เช่า ยืม โอน อนุญาต หรือใช้เป็นหลักประกันร่วมกัน ใช้หรือการถ่ายสิทธิของบัญชีและรหัสผ่านไม่ว่ารูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น
 • ข้อ 6 การใช้และการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

  1. 6.1 บริษัทมีสิทธิใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการ เพื่อการใช้งานด้านต่างๆ ทางการตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์ของบริษัทได้ ชื่อบัญชี ชื่อ ชื่อสกุล ของผู้ใช้บริการ บริษัทสามารถเปิดเผยได้ในวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะตามกฏหมายไทยและกฏหมายนานาประเทศที่ใช้บังคับ
  2. 6.2 บริษัทจะบันทึกและเก็บรักษาเนื้อหาการสนทนาทุกอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการภายในแอพพลิเคชั่นและสามารถเรียกดูได้ในกรณีที่บริษัทพิจารณาเห็นว่าจำเป็นเพื่อที่จะทำการแก้ไขเรื่องความขัดแย้ง และเพื่อรักษาระเบียบและเงื่อนไขในการใช้บริการภายในแอพพลิเคชั่น ทั้งนี้ บริษัทจะควบคุมด้วยการจัดการแบบใช้เทคนิคมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ข้อมูลดังกล่าวบริษัทจะเป็นผู้จัดเก็บแต่เพียงผู้เดียว
  3. 6.3 บริษัทจะควบคุมและป้องกันด้วยระบบการจัดการข้อมูลตามรูปแบบเฉพาะตัวของบริษัทข้อมูลทั้งหมด บริษัทจะเป็นผู้จัดเก็บแต่เพียงผู้เดียว
 • ข้อ 7 ความรับผิดชอบและหน้าที่ของผู้ใช้บริการ

  1. 7.1 ไม่ทำความเดือดร้อนให้นักพยากรณ์
  2. 7.2 ห้ามเปิดเผยข้อมูลของนักพยากรณ์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท หรือนักพยากรณ์ดังกล่าวนั้น
  3. 7.3 มีหน้าที่และความรับผิดอื่นๆ ตามกฏหมายที่ใช้บังคับ
  4. 7.4 การเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวทั้งของตนเองและผู้อื่นในที่สาธารณะ รวมถึงห้ามผู้ใช้บริการเผยแพร่ ไม่ว่าจะเป็นบทความ ถ้อยคำ รูปภาพ หรือลักษณะใดๆ อันเป็นการหมิ่นประมาท ไม่เหมาะสม ลามก อนาจาร หยาบคาบ หรือน่ารังเกียจ
  5. 7.5 ไม่กระทำผิดตามข้อกฏหมายใดๆ รวมถึงไม่ละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นๆ ในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น
  6. 7.6 ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้หรือกฏหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  7. 7.7 หากผู้ใช้บริการพบว่ามีการใช้บริการที่ผิดข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้หรือผิดกฏหมายใดๆ โดยบัญชีหรือรหัสผ่านซึ่งเป็นของผู้ใช้บริการ ให้ผู้ใช้บริการแจ้งบริษัททราบทันที หากพบว่าการใช้บริการนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้บริการเอง บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • ข้อ 8 การยกเลิกการให้บริการ

  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากผู้ใช้บริการกระทำการในกรณีดังต่อไปนี้

  1. 8.1 ข้อความที่ทำให้บุคคลอื่นเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเสียเกียรติยศ
  2. 8.2 ใช้คำหยาบคาย หรือด่าทอกัน หรือมีการพาดพิงถึงบุพพการี
  3. 8.3 ก่อกวน และก่อให้เกิดความเสียหายต่อการให้บริการ
  4. 8.4 ข้อความสนับสนุนการกระทำที่ทุจริต
  5. 8.5 ละเมิดสิทธิบุคคลอื่น หรือละเมิดสิทธิของบริษัท
  6. 8.6 ละเมิดข้อตกลงนี้หรือกฏหมายที่เกี่ยวข้อง หรือจารีตประเพณี หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
  7. 8.7 นำภาพ เนื้อหา หรือทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต
  8. 8.8 ข้อความที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อหวังผลประโยชน์ใดๆ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
  9. 8.9 ข้อความที่มีเนื้อหาสื่อไปในทางที่ไม่สุภาพ หรือคำหยาบคาย
  10. 8.10 ข้อความหรือรูปภาพลามก อนาจาร
  11. 8.11 โฆษณาโดยไม่เกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น โดยการทำไปสู่เว็บไซด์อื่น
  12. 8.12 โฆษณาแอพพลิเคชั่นอื่น และรวมถึงการกระทำต่างๆ ที่พยายามชักจูงไปยังแอพพลิเคชั่นอื่น
  13. 8.13 โฆษณาถึงเว็บไซต์ผิดกฏหมาย หรือเว็บไซต์ขยะต่างๆ
  14. 8.14 ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือบิดเบือน เกี่ยวกับบริษัท
  15. 8.15 แอบอ้างว่าเป็นผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท
  16. 8.16 ใช้วิธีชำระค่าบริการในลักษณะทุจริตหรือหลอกลวง
  17. 8.17 การชำระค่าบริการไม่สามารถขอคืนได้ทุกกรณีไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
  18. 8.18 ผู้ใช้บริการลงทะเบียนด้วยการกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จหรือใช้ข้อมูลของบุคคลอื่นในการสมัคร
  19. 8.19 ผู้ใช้บริการมิได้เข้าใช้บริการนานกว่าเวลาที่กำหนด
 • ข้อ 9 การยกเว้นความรับผิด

  1. 9.1 บริษัทจะถูกยกเว้นความรับผิดชอบในกรณีที่บริษัทไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย
  2. 9.2 บริษัทจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับการระงับหรือข้อบกพร่องในการใช้บริการเนื่องมาจากผลทางกฏหมายใดหรือการกระทำผิดกฏหมายของผู้ใช้บริการ
  3. 9.3 บริษัทมีสิทธิยกเว้นความรับผิดในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องทางไฟฟ้าและโทรคมนาคม
  4. 9.4 บริษัทยกเว้นความรับผิดของตนในกรณีที่การให้บริการหยุดไปเนื่องจากเหตุการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น การแก้ไขเปลี่ยนแปลง การตรวจเช็ค และการก่อสร้างอุปกรณ์สำหรับการให้บริการซึ่งประกาศไปล่วงหน้าแล้ว
  5. 9.5 บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถทำกำไรตามที่ผู้ใช้บริการคาดหมายไว้ และความเสียหายจากการเลือกใช้บริการ หรือการใช้บริการของผู้ใช้บริการเอง
  6. 9.6 บริษัทจะไม่รับผิดชอบจากการ Login ล่าช้าและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากระบบการเชื่อมต่อล่าช้าได้
  7. 9.7 บริษัทจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ ความแม่นยำของคำประกาศเงื่อนไขการเป็นสมาชิก และเงื่อนไขการใช้บริการแอพพลิเคชั่นภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัท ข้อมูลและข้อเท็จจริงในบริการหรือในเว็บไซต์
  8. 9.8 บริษัทไม่มีหน้าที่จะเข้ามาดูแลเกี่ยวกับปัญหาระหว่าง ผู้ใช้บริการด้วยกัน หรือระหว่างผู้ใช้บริการกับบุคคลที่สาม แล้วบริษัทไม่มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
  9. 9.9 บางส่วนของการบริการอาจจะมีการให้บริการของบริษัทอื่นรวมอยู่ด้วย บริษัทจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดจากการบริการที่มาจากบริษัทอื่นๆ
 • ข้อ 10 ข้อจำกัดในการใช้บริการ

  1. 10.1 บัญชีและรหัสผ่านทั้งหมด รวมไปถึงข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชี เป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ว่าข้อมูลดังกล่าวจะได้มาด้วยวิธีการใดก็ตาม โดยบริษัทฯเพียงแต่ให้สิทธิแก่ผู้ใช้ในการใช้บัญชีรหัสผ่าน ภายในระยะเวลาที่ให้บริการเท่านั้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง เรียกคืน ระงับ หรือยกเลิกบัญชีรหัสผ่านได้ทุกเมื่อ หากสัญญาการให้บริการระหว่างบริษัทฯ กับเจ้าของลิขสิทธิ์ถูกแก้ไข สิ้นสุดลง หรือถูกยกเลิก รวมไปถึงเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงการใช้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้หรือบุคคลอื่นจากการกระทำดังกล่าว
  2. 10.2 บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นต่อปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกัน
  3. 10.3 บริษัทสามารถระงับการใช้บัญชีของผู้ใช้บริการได้ หากฝ่าฝืนข้อกำหนดหน้าที่ของผู้ใช้บริการอันเนื่องจากการใช้บัญชีในทางมิชอบจากบุคคลที่สาม หรือมีจากความเสียหายในการใช้งานบริการเกิดแก่ผู้ใช้บริการอันเนื่องมาจากการรั่วไหลของบัญชีหรือรหัสผ่านในการดูแลของผู้ใช้บริการเอง
  4. 10.4 บริษัทสามารถระงับการใช้งานบัญชี และข้อมูลทุกอย่างภายในแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการจากการพิจารณาตามความเหมาะสมในการควบคุมหรือหมายกำหนดการต่างๆ ของแอพพลิเคชั่น
  5. 10.5 บริษัทเป็นผู้ถือสิทธิและอำนาจทั้งหมดในข้อมูลทุกประการในแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการ ในกรณีที่บริษัทเล็งเห็นความจำเป็นในการควบคุมหรือปรับปรุงแอพพลิเคชั่น บริษัทสามารถเพิ่มเติม ลบ เปลี่ยนแปลงได้
  6. 10.6 การซื้อแพ็คเกจไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดๆ ก็ตาม ผู้ใช้บริการไม่สามารถยกเลิก ขอคืน แลกเปลี่ยน หรือแก้ไขใดๆ ได้
 • ข้อ 11 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

  บริษัทมีความเป็นเจ้าของหรือมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาบนแอพพลิเคชั่น Horo Talk แต่เพียงผู้เดียว ผลงานหรือข้อมูลทั้งหมดบนแอพพลิเคชั่นนี้ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา กรรมสิทธิ์หรือสิทธิอื่นๆ ห้ามมิให้ทำซ้ำ โอน เปลี่ยนแปลง แก้ไข เผยแพร่ หรือในรูปแบบอื่นๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทอย่างเด็ดขาด ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมายอย่างสูงสุด

 • ข้อ 12 กฏหมายที่ใช้บังคับ

  การตีความและการประยุกต์ใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้ให้เป็นไปตามกฏหมายประเทศไทย ที่มีผลใช้บังคับ

 • *ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560


เริ่มต้นใช้งาน